Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Проекти
24 Януари 2020
ОПИСАНИЕ - за проекта
 

ПРОЕКТ: ШАНС ЗА ПО-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ

Проект „Шанс за по-добра възможност” цели да предостави доказателства, че хората с увреждания са годни да бъдат наети на реалния пазар на труда. Със сигурност трудовата реализация е най-добрия начин за социално включване. Тя дава възможност за хората с психична болест да водят достоен живот, като сами печелят парите си и се интегрират в обществото. Това е особено важно във време на финансова криза, в което хората с увреждания са най-потърпевши. Хората с психична болест със сигурност биха допринесли за развитието на икономиката и биха намалили социално-икономическото бреме от болестта, вместо да бъдат получатели на социални помощи.

България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 22 март 2012. Член 27 от тази конвенция може да послужи като международна рамка за правното, морално и хуманно осъществяване на целите на настоящия проект. Изхождайки от схващането, че равенството в обществото е, или поне би трябвало да се разглежда като основно човешко право във всяко модерно развито общество, личното право на участие на пазара на труда и в живота на общността трябва да бъде поставено по недвусмислен начин на предни позиции от всяка държава, без изключение.

Настоящия проект е базиран на взаимнодопълващото се сътрудничество между българска и германска неправителствени организации, работещи в областта на социалното включване на уязвими групи хора. Опита и добрите практики, основани на доказателства на немския партньор, ще бъдат апробирани в български контескт

Един от ефектите на проекта е непосредствена промяна в живота на назначените хора и повишаване на удовлетвореността им от качеството на собствения им живот. Очакваме също хора с тежка психична болест, които до момента не са били склонни да ползват социални услуги в общността – дневни центрове или центрове за рехабилитация и социална рехабилитация – защото са смятали, че не могат да намерят работа с помощта на тези услуги, да се обърнат към служби, които ги предлагат. Дори службите да не са в състояние да отговорят на очакванията на всички желаещи да започнат работа, те ще могат да направят оценка на потребностите им и да предложат други услуги, които да допринесат за повишаването на качеството на живот на тези хора. Очакваме, че проектът ще има и известен анти-стигма ефект. Обществото, или поне част от него, ще може да се докосне до работещи хора с тежка психична болест и ще има възможност да си създаде по-различна представа за страдащите от подобни заболявания. Прилагането на проекта ще допринесе за повишаването на компетентността на специалистите, предоставящи услугите „дневен център” и „център за рехабилитация и социална рехабилитация” дори в сфери, които не засягат пряко заетостта – доколкото обученията ще покриват по-широк спектър от въпроси, свързани с тежката психична болест. Ще бъдат създадени предпоставки за подобряване на сътрудничеството между представителите на различни служби, които ще имат възможност да се опознаят по-добре и да си сътрудничат в хода на обучението; положените така основи могат да допринесат за реално сътрудничество и в процеса на търсене на работни места, настаняване на работа и оказване на подкрепа на работното място.

Детайли за проекта

Цели: Социално включване на хора с психично-здравни проблеми. Специфична цел: Създаване на възможност за активно включване на лица с психична болест на пазара на труда в два региона на страната Продължителност: 24 месеца (1 май 2013 – 30 април 2015г.)

Дейности и продукти:

- Изграждане на капацитет посредством обмяна на опит. Издаване на сборник с добри практики

- Разработване на обучителни програми за трудови инструктори, хора с психична болест и работодатели

- Провеждане на обучения за трудови инструктори, хора с психична болест и работодатели

- Провеждане на социален експеримент-прилагане в практиката на подкрепена заетост

- Изработване на методика на програма за подкрепена заетост

- Изготвяне на препоръки за промени в методиките за работа в ДЦВПУ, ЦСРИ и Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства.

- Популяризиране на създадения модел на подкрепена заетост

Финансиране:

Проект: „Шанс за по-добра възможност” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – ФАЗА 2”, Договор №BG051PO001 – 7.0.07-0127-С0001

Бюджет: 167 625.48 лв.

Партньори по проекта:

- Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”, България

- Общество за интегрирана заетост, Бремен, Германия

Контакти:

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”

ул. Мальовица №1

тел: 02/987 78 75

e-mail: sofia@gip-global.org

 

*  *  *

 

ПРОЕКТ „СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ ДЖЕНДЪР РАВНОПОСТАВЕНОСТ”, ФИНАНСИРАН ПО „МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА 2009-2013Г.” НА БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

Юношеството е период в развитието на човека, свързан не само със създаване на устойчиви модели на поведение, но и на интегриране на половата идентичност и изграждане на ценностна система и модели на поведение. Полът е от основно значение за разбирането на уязвимостта на младите хора, особено по отношение на сексуалността и здравето. В някои страни по света той предопределя възможността за достъп до социални структури като училище, здравна услуги и други. Половата дискриминация засяга най-често младите жени и техните човешките права, включително сексуално и репродуктивни. Това създава възможност за уязвимост към различни стереотипи, стигма и засяга тяхното здраве – по-висок риск от инфектиране с ХИВ, ранна бременност. България е една от страните в Източна Европа, която заема челни позиции по брой аборти на непълнолетни момичета и случаи на ранна раждаемост.

Проектното предложение цели да предостави възможност за повишаване информираността на младите хора на възраст от 14 до 19 години от гр.Благоевград по въпроси, касаещи джендър проблематика, равнопоставеност, дискриминация, разпознаване на стереотипи, които довеждат до неравнопоставеност. Дейностите са насочени към стимулиране активността им за участие в инициативи за тяхното преодоляване и справяне с неравенството между половете. Проекъкт е насочен към създаване на устойчиво младежко доброволческо ядро в сферата на равнопоставеността, възпитаване на ценности като уважение, толерантност, инициативност, солидарност и включване, които са съществени за благополучието на младото поколение.

Основните дейности на проекта са организирани в 6 основни направления: устойчиво функциониране на Клуб по равнопоставеност; обучение на обучители по равнопоставеност; младежки он-лайн дейности, провеждане на семинари в училищата и организиране на информационна кампания по равнопоставеност.

Очакваните резултати са насочени не само към повишаване информираността, но и към подобряване на диалога между момичетата и момчетата, както и повишаване на тяхната сексуална и репродуктивна култура.

  

*  *  *
 

ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”

Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”

Считано от средата на месец септември 2009 година фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София” чрез Информационен център за психично здраве–Благоевград е подполучател на услугите по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” и работи по реализиране на дейностите, включени в този компонент на програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването. За реализиране целите на програмата, фондация „ГИП - София” работи по създаването на общински клуб за обучители на връстници чрез привличане на млади хора към екипа на клуба, които да работят на терен сред младите хора в риск, след като преминат подходящо обучение. Клубът се състои от доброволци – младежи на възраст от 15 до 24 години, които се обучават в знания за репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН и работят по осъществяване на дейностите на клуба.

Цел:
Предоставяне на специфични услуги за младите хора в риск за превенция на ХИВ и промоция на здраве, здравословен начин на живот и безопасни сексуални практики.

Подцели:
• повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото сексуално поведение;
• мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
• осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора;
• промоция на сексуално и репродуктивно здраве;
• превенция на ХИВ;

Дейности:
• индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение;
• раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ;
• издаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ;
• раздаване на презервативи;
• насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за ХИВ;
• организиране на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта;
• организиране на застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора;
• осъществяване на проучвания, свързани с целите на Програмата, сред целевата група;
• поддържане на екип от обучители на връстници за работа на терен;
• поддържане на общински клуб за обучители на връстници;
• организиране и провеждане на семинари за обучение на равни от равни за млади хора в риск от региона;
• организиране и провеждане на координационни срещи с другите екипи за работа на терен, сформирани по Програмата;
• организиране и провеждане на консенсусни срещи с ангажираните с проблемите на младите хора в риск институции и организации на територията на общината;

Бенефициенти:
• младите хора с по-голям риск от инфектиране с ХИВ (15-24г.);
• непосещаващите училище;
• деца от домовете/институциите, помощни училища, училищни общежития, вечерни гимназии;
• бездомните деца;
• изоставащи в развитието си младежи;
• млади хора с рисково за здравето им поведение;
• деца, регистрирани към Детска педагогическа стая, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Кожно-венерологичен диспансер, Дирекция „Социално подпомагане”;
• проституиращи млади хора;
• деца, системно употребяващи психоактивни вещества; • деца със специални образователни потребности.

 

*  *  *
 

ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА САМОПОМОЩ НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ. ВЪВЕЖДАНЕ НА КРИЗИСНА КАРТА В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ”

Проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст” се реализира от фондация „Глобална Инициатива в Психиатрията – София” и се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Договор № ПО2-01-00. Проектът се реализира на територията на община Благоевград и е с продължителност 14 месеца. Партнираща организация при изпълнението на проекта е Сдружение „Общество Адаптация” - София.

Основните дейности, заложени в проекта, са създаване на организационна структура по проекта; създаване и поддръжка на интернет страница; изработване и разпространение на информационни материали; лобиране и застъпничество за въвеждане на кризисната карта; обучения на професионалисти, имащи отношение към хора в психиатрична криза; въвеждане на кризисна карта; организиране на психичноздравен форум.

Координационно звено по проекта на територията на Община Благоевград е Информационен център за психично здраве.

За повече информация: http://mh-center.info/crisiscard/cmproject/1/

  

*  *  *

  

Проект „Психично здраве и ХИВ/СПИН в страните от Югоизточна Европа, Кавказ и Средна Азия”

Проект „Психично здраве и ХИВ/СПИН в страните от Югоизточна Европа, Кавказ и Средна Азия” е международен проект, изпълняван от Глобална инициатива в психиатрията, с финансовата подкрепа на Външно министерство на Кралство Холандия и институт „Отворено общество” за периода 1 януари 2005 – 31 декември 2008 г.

Този проект цели създаване на мрежа от ресурсни центрове за психично здраве и ХИВ/СПИН в региона на Централна и Източна Европа и бившите съветски републики, които:

  • да провеждат епидемиологични изследвания и оценки на нуждите на различните целеви групи по проекта;
  • да развиват и внедряват програми за дестигматизация и образование за хора с ХИВ/СПИН, за тези, които се грижат за тях, за семействата им и за цялото общество;
  • да обучават професионалисти и опитни клиенти по психичноздравните аспекти на ХИВ/СПИН;
  • да разработват ефективни начини за справяне със свързаните с ХИВ/СПИН психичноздравни проблеми;
  • да функционират като ресурсни центрове с лесен достъп до необходими публикации и учебни материали.

Проектът е с продължителност 4 години, от 2005 до 2008г., като създаването на центровете се осъществява на два етапа. На първия етап са създадени центрове в Грузия, Киргизстан и Молдова. Ресурсният център в България е създаден на втория етап и по проект трябва да развие дейностите си за периода 2007 – 2008г.

За допълнителна информация:
http://www.gip-global.org/index.php?nAction=100302&nItemId=1

 

*   *   *

 

Проект “Изграждане на мрежа от психичноздравни услуги в общността в област Благоевград”

Проектът “Изграждане на мрежа от психичноздравни услуги в общността” е резултат от интензивното сътрудничество между Глобална инициатива в Психиатрията, български правителствени институции и академичната общност.

Този проект създава възможност за развитие на система от психичноздравни и социални услуги, предоставяни в общността в една област в България. Проектът се осъществява с 3-годишна финансова подкрепа на Външно министерство на Кралство Холандия по програма MATRA. Един такъв грант от програмата в съчетание с подкрепата на българското правителство са предпоставка за повишаване качеството на услугите в благоевградска област, чрез създаване на липсващи структури като дневен център за хора с тежка психична болест, защитено жилище, програма за домашни грижи и информационен център.

Работата на новите структури в сътрудничество със съществуващите психиатрични и социални заведения е насочена към подпомагане процеса на реинтеграция на хората с тежка психична болест и намаляване риска от тяхното институционализиране – приоритет, залегнал в правителствените програми както на Министерство на здравеопазването, така и на Министерство на труда и социалната политика.

Планираното в проекта обучение на професионалисти, потребители на психичноздравни услуги и техните роднини да работят съвместно за подобряване на грижите в общността е предпоставка за повишаване техния капацитет за участие в реформата на грижите за психично болните. Изработването и осъществяването на програма за обучение на гражданите по въпросите на психичното здраве е насочена към въвличане на общността в процеса на изграждане на по-хуманна и демократична грижа. Работата по устойчивостта на резултатите от проекта чрез стратегическо планиране и разпространение на създадения модел за психичноздравни и социални грижи в общността би спомогнало опита от област Благоевград да бъде използван и в други области в страната.

Успехът на тази инициатива е пряко свързан с довеждането на грижите до непосредственото обкръжение на хората с психична болест и значително променя картината на услугите, създавайки алтернативи на институционалната грижа. Това води до подобряване качеството на живота на хората с психични заболявания и спомага за тяхната рехабилитация и интегриране в обществото.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване