Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Проекти
24 Януари 2020
Дейности
 

Основни дейности по проект „Психично здраве и ХИВ/СПИН в страните от Югоизточна Европа, Кавказ и Средна Азия” включват:

1. Изграждане на мрежа от ресурсни центрове

 • Изграждане на 9 пилотни центъра – по три във всеки от целевите региони
 • Установяване на управленска структура и процедури в ресурсните центрове
 • Изграждане на капацитет в екипите на ресурсните центрове чрез продължаващо обучение и супервизия
 • Изграждане на условия за поддържане на устойчивост на ресурсните центрове / тяхната експертиза.
 • Създаване на условия за обмен на добри практики сред ресурсните центрове

2. Проучване

 • Изготвяне на пет аналитични доклада от всеки от ресурсните центрове (общо 45 аналитични доклада) по следните теми:
  • „Безплатно и доброволно тестване и консултиране по ХИВ/СПИН”
  • „Оценка на стигмата и дискриминацията на хората, живеещи с ХИВ/СПИН”;
  • „Проблеми, свързани с психичното здраве сред хората, живеещи с ХИВ/СПИН”;
  • „Проблеми, свързани с психичното здраве сред хората, употребяващи наркотици и живеещи с ХИВ/СПИН”; и
  • „Проблеми, свързани с психичното здраве сред хората, лишени от свобода и живеещи с ХИВ/СПИН”
 • Публикуване и разпространение на петте аналитични доклада сред заинтересовани страни във всяка от държавите участници в проекта;
 • Изготвяне на обобщен доклад за психичното здраве и ХИВ/СПИН в целевите страни.

3. Обучение и изграждане на капацитет

 • Изготвяне и провеждане на обучителна програма от 4 модула за професионалисти, имащи отношение към проблемите на психичното здраве и ХИВ/СПИН във всеки от експертните центрове
 • Провеждане на обучение за обучителите от всеки от деветте експертни центрове
 • Обучение на 150 професионалисти, имащи отношение към проблемите на психичното здраве и ХИВ/СПИН
 • Акредитация на обучителните модули

4. Публикации

 • Превеждане и публикуване (на руски език и на съответния местен език) на литература, свързана с тематиката на психично здраве и ХИВ/СПИН
 • Изготвяне на информационни материали за млади хора, относно здравните аспекти на ХИВ/СПИН, които да бъдат използвани в информационните програми и кампании за превенция на ХИВ/СПИН на местно ниво

5. Застъпничество

 • Провеждане на анти-стигма и антидискриминационна кампания във всяка страна
 • Разработване и публикуване на обобщен доклад в областта на застъпничеството
 • Организиране на конференция и срещи със заинтересовани страни и финансиращи организации на глобално ниво

 

Дейности, осъществявани от Ресурсен Център по Психично здраве и ХИВ/СПИН в рамките на проект „Психично здраве и ХИВ/СПИН в страните от Югоизточна Европа, Кавказ и Средна Азия” са:

- подпомагане на здравните и социалните служби, и други заинтересовани групи, чрез предоставяне на актуална информация по проблемите на психичното здраве и ХИВ/СПИН и създаване на мрежи между тези организации;

- осигуряване на културно приемливи и компетентни психичноздравни услуги за хора с ХИВ/СПИН и психична болест, грижещите се за тях и семействата им;

- насърчаване развитието и повишаване качеството на услугите, предоставяни в областта на психичното здраве и ХИВ/СПИН - включително превенция, лечение, грижа и консултиране. (Ресурсните центрове не осигуряват лечение);

- подобряване на взаимодействието между организациите, осигуряващи професионална помощ на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и организациите, осигуряващи професионална помощ на хора с психични заболявания; неправителствени организации и групи за самопомощ;

- намаляване на двойната дискриминация по отношение на хората с психична болест и ХИВ/СПИН и повишаване информираността за техните проблеми.

За постигане на тези цели Ресурсен център за психично здраве и ХИВ/СПИН развива следните дейности:

- играе ролята на център за събиране, анализ и разпространение на информация на психичноздравна тематика, свързана и с ХИВ/СПИН посредством книги, бюлетини, уебстраници, видеоматериали на достъпен за широката аудитория език;

- организира и провежда проучвания за оценка на нуждите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и психична болест;

- организира информационни и антидискриминационни кампании;

- организира обучения на професионалисти (лекари, медицински сестри, психолози, социални работници и др.) и хора с висок социален статус, имащи отношение към проблемите на психичното здраве и ХИВ/СПИН.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване