Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ

Специализираните психично-здравни служби в общносттта включват лечебни заведения за специализирана психиатрична помощ – индивидуални и групови практики, и диспансери. Те обслужват в извънболнични условия нуждаещите се от специализирана психиатрична помощ. Тъй като тези служби не възникват на териториален принцип или по точно не обслужват населението само от определена територия (поради наличието на възможност за свободен избор на специалист) от обръщаемостта към тях не може да се определи нивото на потребности от такъв тип помощ в даден район. Основен проблем е, че тези служби не възникват в резултат на предварителна оценка на потребностите на населението от даден район от извънболнична психиатрична помощ. Тези служби не са резултат от планиране на здравната помощ на местно ниво. Те възникват в условията на свободен пазар на медицински услуги.

Това е причината те да не са тясно специализирани, което означава, че нямат ясно определен профил. Като търговски дружества, функциониращи в условия на свободен пазар на медицински услуги, тези лечебни заведения нямат интерес да развиват трудоемки, времеемки и в крайна сметка скъпи програми от грижи за хронично психично болните лица, които в преобладаващия случай са неплатежоспособни. А пазар на услуги, свързани с предоставяне на грижи за хронично болни все още няма развит. Поради тези причини има основание за изказване на експертно мнение, че въпросните специализирани психично-здравни служби в общността не осигуряват адекватно обхващане на лицата от рисковите групи или ако тези лица все пак стават клиенти на въпросните служби, в тях те получават само ограничен спектър специализирани психиатрични услуги.

Лечебните заведения за специализирана извънболнична психиатрична помощ, работещи по договор със здравната каса, не развиват програми за продължително, устойчиво във времето лечение и проследяване, както и програми за психосоциална рехабилитация, поради обстоятелството, че НЗОК не осигурява методичен, организационен и финансов ресурс за това.

Общинските диспансери, които са натоварени със задачата активно да издирват лица с психични разстройства, не правят това. Нито един диспансер не е разработил и оповестил, че има програма за активно издирване за лица от рисковата група. Диспансерите обслужват лицата на принципа на обръщаемостта. Основните дейности, които се предлагат в диспансерите са диагностика, назначаване на амбулаторно лечение и проследяване на състоянието и стационарна психиатрична помощ.

На този етап не съществуваща публично достъпна база данни за броя на пациентите с хронични психични разстройства, обхванати от съществуващите лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване