Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Социални услуги в общността

Според регистъра на доставчиците на социални услуги, поддържан от Агенцията за социално подпомагане (http://www.asp.government.bg/register.htm), към края на 2005 г. в страната съществуват около 800 организации (вкл. правителствени и частни), които са се регистрирали като доставчици на социални услуги. От регистъра не може да бъде извлечена информация колко от тези организации развиват програми от грижи, насочени към хората с повишен риск от социално изключване поради психично разстройство. Също така не съществува база данни, от която да се извлече информация за броя на обхванатите лица от регистрираните доставчици на социални услуги. От всички регистрирани доставчици на социални услуги, само две организации представляват лечебни заведения за специализирана психиатрична помощ – „Адаптация”-София и „Център за психично здраве”-Варна (и двете са групови практики с основен предмет на дейност оказване на специализирана психиатрична извънболнична медицинска помощ).

По данни от независими източници в страната съществуват няколко НПО, които предоставят социални услуги в общността за лица с интелектуални затруднения (Дружество за умствено и психически увредени лица – Дряново; Регионтално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения – Видин, Асоциация за социална и психологична подкрепа – В. Търново, Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения/РАЛИЗ – Русе, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна, Сдружение „БАЛИЗ-Благоевград” и други).

Също по неофициални данни от независими източници, неправителствените организации, развиващи програми от грижи за хора с хронични психични увреждания в общността (вкл. програми за психосоциална рехабилитация) са единици. Такива организации съществуват във Варна (Дневен център за психосоциална и трудова рехабилитация към фондация „Равен шанс”), Пазарджик (Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие”) и София (Групова практика за специализирана психиатрична помощ "Адаптация" – Център за социална рехабилитация и интеграция, Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България – Център за социална рехабилитация и интеграция, Сдружение за интеграция на хора с психични заболявания – Център за социална рехабилитация и интеграция). Всички те, с изключение на центъра в Пазарджик, се финансират на проектен принцип предимно от неправителствени фондове, което е голямо изпитание за тяхната устойчивост и не създава предпоставки за устойчиво развитие (пример за това е прекратяване дейността на сдружение ЦЕПСИТ в Бургас и на Центъра за социална рехабилитация на Сдружението за интеграция на хора с психични заболявания в София). Съществуващият дневен център „Орфей” в Кърджали е с неясен правно-административен статут. Независимо, че е регистриран от неправителствена организация, той функционира напрактика като извънболнична структура (отделение без легла) на Държавната психиатрична болница и се обслужва от служители на болницата. Това взаимодействие между НПО и държавна болница би могло да представлява модел за сътрудничество между държавния и неправителствения сектор на местно ниво. Новосъздадения през 2005 г. дневен център в Благоевград е изцяло общински и се финансира от държавния бюджет.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване