Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
02 Април 2020
СТАТИСТИКА
 
Брой ОПЛ и психиатри за извънболнична медицинска помощ

Област Минимален брой ОПЛ, определен с НЗК Минимален брой психатри за извън-болнична помощ, определен с НЗК Брой психатри, с които НЗОК е сключила договор за извън-болнична помощ Население към 31.12.2005 Брой общо население на 1 психиатър, сключил договор с НЗОК за извън-болнична помощ
ОБЩО 4910 273 425 7 718 750 18 160
Благоевград 223 10 10 333 577 33 358
Кюстендил 130 7 9 152 714 16 968
Перник 97 6 8 140 981 16 968
София град 716 43 81 1 231 622 15 205
София област 178 6 8 259 961 32 495


Съгласно минималните държавни стандарти (Наредба №24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт по психиатрия) за „ефективното” обслужване на населението в извънболнични условия е необходимо наличието на 1 психиатър на 20 000 души население.

Общото за страната съотношение на психиатрите към ОПЛ е 1 психиатър на 18 ОПЛ. За Благоевград това съотношение е 1:22. На един ОПЛ се падат приблизително 1500 души, при средно за страната 1600.

НЗК трябва да е утвърдена с решение на МС №429 от 12.06.2003 г., актуализирана на 12.05.2005 г. Съгласно Закона за лечебните заведения, лечебните заведения за болнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, както и лекарите и стоматолозите, необходими за извънболничната помощ, се планират от Правителството на териториален принцип. Инструментът за това е наречен Национална здравна карта (НЗК). Чрез този инструмент се цели оптимално осигуряване с медицинска помощ и осъществяване на националната здравна политика, в зависимост от регионалните особености (географска, инфраструктурна, демографска, социална и здравна характеристика на регионите) и потребностите на населението от медицинска помощ. С НЗК се определя и минималния брой лечебни заведения, с които НЗОК задължително сключва договори за извършване на определен обем медицинска помощ. Националната здравна карта подлежи на цялостна актуализация на всеки 5 години.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване