Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
27 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности 3.4 към ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград
12 Февруари 2008, Благоевград

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по: Социални дейности, Социално посредничество, Социална подкрепа, Социална работа при социално-значими заболявания, Психосоциална рехабилитация.

Магистърските програми са акредитирани от НАОА към Министерския съвет на Република България на 26.09.2007 г. за срок от 6 години, с оценка "много добра".

Учебните планове имат за цел да осигурят продължаване на обучението и разширяване на компетенциите в аналитично-синтезна и мениджърска насока на студентите, придобили образователно квалификационна степен „бакалавър” по социални дейности. Те са разработени в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в образователно-квалификационната степен “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (ДВ, бр. 76/06.08.2002).

Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти за социална работа чрез задълбочаване на научно-теоретичната и специализирана подготовка в професионалното направление Социални дейности.

Начин на кандидатстване: диплома за завършена степен „бакалавър” по социални дейности. Среден успех от дипломата над мн. добър 4.50

Форма на обучение: редовна и задочна

Срок на обучение: 2 семестъра

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Социални дейности

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности (социализация, ресоциализация, интеграция и др.).

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Социално посредничество

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности за осъществяване на посредническа социална работа в съответствие с динамичните промени в обществото. Професионално-практическата подготовка дава възможност за интегрален подход при използването на икономическите средства, правните норми и социалните, психологическите и юридическите методи.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Социална подкрепа

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности за осъществяване на социална подкрепа в съответствие с динамичните промени в обществото. Основна цел на този вид социална дейност е да закриля икономически и правно хората със социални проблеми, както и да ги подпомага в приспособяването им в обществото. Многообразието на подпомагащата работа изисква познания за непосредствена превантивна закрила и подкрепа на бедните, безработните, лицата с увреждания, децата в социален риск и др.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Социална работа при социално-значими заболявания

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми, възникващи при социално-значими заболявания. Акцентира се върху интердисциплинарния подход и взаимовръзката между здравната система и социалните структури. Основна цел на този вид социална дейност е да подпомага лица, семейства и групи, страдащи или свързани със страдащи от социално-значими заболявания. Многообразието на този вид подпомагаща работа изисква познания за непосредствената и превантивна подкрепа на пациенти и техните близки.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Психо-социална рехабилитация

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка за осъществяване мениджмънт на психично здравни служби в общността чрез използване на всеобхватен подход за подпомагане възстановяването на хора с психични разстройства до оптимално ниво на независимо функциониране в общността. Акцентира се на умения за създаване и съхраняване на система за дългосрочна социална подкрепа, удовлетворение до максимално възможна степен базови потребности.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” в професионално направление Социални дейности с професионална квалификация магистър по Социални дейности за студенти, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в професионални направления, различни от Социални дейности.

Обучението започва със специален модул, в който студентите получават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по социални дейности.

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности (социализация, ресоциализация, интеграция и др.).

Срокът на обучение в тази магистърска програма е 3 семестъра.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване