Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Дейности
21 Февруари 2020
ДЕЙНОСТИ
 
Програма ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ и ХИВ/СПИН

Ресурсен център за психично здраве и ХИВ/СПИН - България е създаден в рамките на Информационен център за психично здраве - Благоевград. В структурата на Информационния център за психично здраве, Ресурсният център е интегриран под формата на самостоятелна програма.

Дейностите на Ресурсния център за психично здраве и ХИВ/СПИН са организирани в три основни направления:

Първото направление дейности е „Проучвания”. Приоритетите на тази програма са провеждане на различни проучвания с цел събиране на актуална информация по проблемите на психичното здраве и ХИВ/СПИН в България. Също така изготвяне оценка на нуждите на хора, живеещи с вируса на СПИН и с психична болест; оценка на нуждите от обучение на професионалисти, работещи в областта; оценка на нуждите от предоставяне на информация на близките на хората живеещи с ХИВ/СПИН и психична болест; оценка нуждите на хората живеещи с ХИВ/СПИН, които проституират, които са хомосексуални, използващи наркотични вещества; оценка степента на стигмата и дискриминацията и др.

Събраната информация се систематизира и анализира, и се използва като база при планиране на конкретни дейности сред различни целеви групи.

Второто основно направление е „Обучения”. То цели организиране и провеждане на обучителни семинари за обществено активни хора в областта на психичното здраве и ХИВ/СПИН. Посредством обученията се постига изясняване връзката между психичното здраве и ХИВ/СПИН, повишаване чувствителността на обучаемите по темата, предоставяне на актуална информация по проблема, провокиране на дейности в посока подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН и др.

Поканените да се включат в обученията са обществено активни хора, които ще преминат обучение в четири модула: „Въведение в психичното здраве и ХИВ/СПИН”, „Оказване на помощ на хората живеещи с ХИВ/СПИН”, „Оказване на социална и индивидуална помощ на хората живеещи с ХИВ/СПИН” и „Нека да направим промяната”. Очакваният краен резултат след приключване на обученията е обособяване на ядро от обществено активни хора, които да инициират дейности, водещи до намаляване стигмата и дискриминацията към хората живеещи с ХИВ/СПИН и с психична болест.

„Публикации” е третото основно направление от дейности, което цели повишаване информираността на целевите групи в областта на психичното здраве и ХИВ/СПИН и сензитизиране по отношение проблемите на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и психична болест. Основните дейности се осъществяват чрез събиране, систематизиране и предоставяне на информация по темата. Към програмата се включва издаване на печатни материали – брошури, справочник на служби, предоставящи услуги в областта на психично здраве, справочник за служби, предоставящи услуги за хора с ХИВ/СПИН; организиране на публични събития; провеждане на лекции и беседи сред млади хора; създаване и поддържане на читалня и уебстраница към уебсайта на Информационен център за психично здраве.

Основната задача на Ресурсния център за психично здраве и ХИВ/СПИН е посредством всяка от развиваните дейности и програми, да насочи вниманието на обществеността към проблемите в областта на психичното здраве и ХИВ/СПИН и по-конкретно към нуждите на хората живеещи с ХИВ/СПИН и психична болест.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване